TWÓJ KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

Fides

Dzieci

Kolorowanki religijne pozwalaj± dziecku mi³o spêdziæ czas na rozrywce, a przy okazji czego¶ siê nauczyæ o Bogu.

Rodzina

Ksi±¿ki o ma³¿eñstwie, rodzinie i wychowaniu dzieci.

Duchowo¶æ

Ksi±¿ki o ¿yciu i rozwoju duchowym.

Sychar

Ile jest warta Twoja obr±czka?

Puzzle

Puzzle przedstawiaj±ce postacie ¶wiêtych i b³ogos³awionych.

Na zamówienie

Oferta dla przedszkoli i parafii

Koszt wysy³ki

Przedp³ata: 9,00 z³
Pobranie: 15,00 z³

Darmowa przesy³ka przy zamówieniu powy¿ej 150,00 z³

email

has³o

Od Ducha do ucha

Od Ducha do ucha

Zrób krok ku rado¶ci Twej duszy

Autor: o. Augustyn Pelanowski

stron: 304
format: 140x200
oprawa: miêkka
wydanie: I

Cena: 33,00 z³

PROMOCJA - 35,00 33,00

„Kiedy wschodzi nad nami s³oñce Bo¿ej sprawiedliwo¶ci i Bo¿ego mi³osierdzia, w jego blasku inaczej widzimy nasze ¿ycie – i to nas zmienia”.

Rekolekcje radiowe osnute wokó³ fragmentów Pisma ¦wiêtego mówi±cych o mi³osierdziu i mi³o¶ci Boga do cz³owieka. Ksi±¿ka niesie nadziejê dla ka¿dego, kto staje twarz± w twarz ze swoj± s³abo¶ci± i swoim grzechem.

Autor stawia nam te¿ swoiste wymaganie: „Jeste¶my powo³ani do mi³osierdzia. A mi³osierdzie jest sztuk±. O jedno ciê proszê. Nie uciekaj w noc, nie chowaj siê w swoj± ciemno¶æ”.

 

Fides

O nas
Kontakt

WYDAWNICTWO FIDES
Ksiêgarnia prowadzona przez Izajasz.pl
Brodex Rados³aw Rudziñski
ul. Zawadzkiego Zo¶ki 10/22
65-530 Zielona Góra e-mail: ksiegarnia@izajasz.pl
nr konta: 54 1140 2004 0000 3802 2980 4609